โครงการ นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 7 (SRPE-7) มหาวิทยาลัยพะเยา

7st Student Research Project Exhibition

     วันศุกร์ที่  8  ธันวาคม  2560
ณ ห้อง PKY-1 อาคารเรียนรวม(หลังเดิม)

 

นิทรรศการโครงงานนิสิต ยินดีต้อนรับ

 




 


กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารบริหาร ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โทร 0 5446 6666 ต่อ 1047-8 .
โทรศัพท์มือถือ 093 650 5789 โทรสาร 0 5446 6714
E-mail : myname_nutt@hotmail.com

 


แก้ไขเว็บนี้